• 1Search for courses by Study Area, Level and Location
  • 2We deliver you all the matched results
  • 3Choose one or more course providers to contact you
Industry

Distance from location (kms)

Exact 5 10 25 50 100

Posted since

All 2 Days 1 Week 2 Weeks 1 Month

Sort results by

Relevance Date

13

February

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Staff)

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ - Smithfield, NSW

Any Industry
Source: uWorkin

JOB DESCRIPTION

Job Descriptionsบัญชีการจ่ายสำนักงานใหญ่- ปฏิบัติงานทางด้านการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไข ค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานใหญ่- ดำเนินการบันทึกบัญชี และตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี- ติดตาม และดำเนินการบันทึกบัญชีค้างจ่ายของสำนักงานใหญ่ตามไตรมาส- จัดทำรายงานทางบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำงบการเงิน- มีส่วนร่วมในการทบทวน และปรับปรุงระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานให้เป็นปัจจุบันQualifications เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 1-3 ปีขึ้นไป มีความรู้และสามารถใช้ระบบบัญชีได้ หากมีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบบัญชีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

;